Naším poslaním je chrániť a starať sa o ľudí a ich životné prostredie každý deň tým, že budeme raziť cestu ako priekopníci v oblasti čistiacich a hygienických riešení zameraných na budúcnosť.

 

Spoločnosť Diversey dodáva takmer 95 rokov revolučné technológie na čistenie a hygienu, počas ktorých preukázala, že ochrana a zlepšovanie životného prostredia sú pre podnikanie dobrým smerom. Aj keď mala udržateľnosť od roku 1923 rôzne názvy, vždy bola v centre hodnôt, ktoré dodáva spoločnosť Diversey zákazníkom. DiverseyNový začiatok spoločnosti v roku 2017 ponúkol príležitosť zamyslieť sa nad našim pokrokom a tešíme sa na to, že sa zameriame na príležitosti, ktoré prehĺbia náš záväzok k udržateľnosti.

 

Pri významných spoločenských a environmentálnych výzvach na celom svete máme málo času premýšľať o minulých úspechoch. Od chvíle, kedy sme vytvorili našu poslednú stratégiu a ciele udržateľnosti na základe východiskového stavu v roku 2012, uverejnila Organizácia Spojených národov Agendu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Agenda pozostáva zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a slúžila ako kľúčový referenčný bod pre rozvoj novej stratégie udržateľnosti spoločnosti Diversey.

 

Spotreba prírodných zdrojov sa výrazne zvýšila. Do roku 2050 dosiahne svetová populácia 10 miliárd ľudí, čím sa zvýšia nároky na vzácne zdroje našej planéty. To znamená, že svet potrebuje dostatok zdravších potravín, materiály z obnoviteľných zdrojov, dostatok energie a lepšiu infraštruktúru a dopravu. Z hľadiska zdrojov využívame 1/7 Zeme. Naša spotreba zdrojov každý rok prevyšuje ponuku. V roku 2017 bol „dňom prekročení“ 2. august. Používame viac ekologických zdrojov a služieb, ako sa príroda dokáže zregenerovať kvôli nadmernému rybolovu, ťažbe lesov a vypúšťaniu oxidu uhličitého do atmosféry, než dokážu ekosystémy absorbovať.

 

S cieľom zabezpečiť, že bude mať naša nová stratégia maximálny vplyv a že sa zameriame na najväčšie príležitosti, analyzovali sme našu súčasnú stopu; počúvali zákazníkov, odborníkov a iné zainteresované strany; preštudovali sme si rámce, ako napr. SDG; a zmapovali sme novú obchodnú stratégiu spoločnosti Diversey. Náš prístup „Facilitators for Life“ zabezpečí, že sa spoločnosť Diversey zameriava na riešenie kľúčových environmentálnych, sociálnych a technologických príležitostí.

 

Trvalý a dlhodobý úspech spoločnosti Diversey závisí od našej schopnosti efektívne pracovať v prostredí obmedzenom na zdroje, riešiť kritické sociálne výzvy, znižovať riziko v našich prevádzkach a viesť inováciu v oblasti čistenia a hygieny pre našich zákazníkov. Naša stratégia Facilitators for Life obsahuje agresívne ciele v rámci našich operácií, ktoré sú v súlade s niekoľkými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, aby sme dosiahli pokrok.

 

Facilitators For Life – ciele do roku 2025

Zlepšením životného prostredia. Prvý Zníženie energetickej náročnosti v našej prevádzke, Druhý Zníženie intenzity emisií skleníkových plynov v našich prevádzkach o 10 %, Tretí Zníženie odpadu odvážaného na skládky v našich prevádzkach o 10 % a Štvrtý zníženie intenzity využívania vody v našich prevádzkach o 5 %Chránením a starostlivosťou o ľudí. Piaty Eliminovanie zaznamenateľných zranení zamestnancov spoločnosti Diversey na pracovisku. Šiesty Zabezpečenie etického dodávateľského reťazca zapojením 100 % dodávateľov do nášho kódexu správania dodávateľa. Siedmy Zabezpečenie etických obchodných praktík vyškolením všetkých zamestnancov spoločnosti Diversey v oblasti kódexu správania a Ôsmy Zlepšenie života ľudí v komunitách, v ktorých pôsobíme pomocou programov Vytváranie zdieľanej hodnoty spoločnosti Diversey pre všetky odvetvia.Poskytovaním inovatívnych udržateľných riešení na trh. Deviaty Kvantifikovanie hodnoty udržateľnosti súvisiacej s výrobkami a riešeniami spoločnosti Diversey. Desiaty Integrácia ukazovateľa udržateľnosti do inovačného procesu pre 100 % nových technológií. Jedenásty Zníženie našej stopy v oblasti obalov a zvýšenie recyklovateľnosti našich plastových obalov a Dvanásty Zlepšenie bezpečnosti a enviromentálneho profilu výrobkov prostredníctvom 100 % súladu s našou politikou zodpovednej chémie.