Podmienky a ustanovenia

Thumbnail Thumbnail

Podmienky a ustanovenia

Tento dokument nie je oficiálnym prekladom a slúži len ako užitočný prostriedok k porozumeniu pôvodného dokumentu, ktorý bol napísaný v inom jazyku. V prípade rozporu medzi anglickou verziou a prekladom má prednosť anglická verzia. Diversey nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby, opomenutia alebo nejasnosti v preklade. Každá osoba alebo orgán, ktorý sa spolieha na preložený obsah, tak robia na vlastné riziko. V prípade pochybností si prečítajte oficiálnu anglickú verziu. Ak nás chcete upozorniť na chybu v preklade alebo nepresnosť, pošlite e-mail na adresu:  Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1. Všeobecné. Tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky“) pre internetovú stránku (internetové stránky) spoločnosti Diversey a jej dcérskych spoločností a pridružených subjektov (ďalej len „my“, „naše“, „nás“ alebo „spoločnosť“), ktoré odkazujú na tieto podmienky (ďalej len „stránka(-y)“), upravujú vzťah medzi vami a spoločnosťou v súvislosti so stránkou (stránkami). Prístupom alebo používaním stránky (stránok) vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov pričom zásady sú zahrnuté v tomto dokumente odkazom). Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, neoprávnene používate túto stránku (tieto stránky). Stránka(-y) sú ponúkané a dostupné pre používateľov starších ako 18 rokov. Používaním stránky (stránok) vyhlasujete a zaručujete, že máte zákonný vek na vytvorenie záväznej zmluvy so spoločnosťou a spĺňate všetky vyššie uvedené požiadavky oprávnenosti. Ak nespĺňate všetky tieto požiadavky, nesmiete pristupovať k stránke (stránkam) ani ju (ich) nesmiete používať. Na účely prehľadnosti, v prípade, že používate stránku(-y) alebo si otvoríte na stránke (stránkach) účet na stránkach v mene inej spoločnosti, subjektu alebo organizácie, „vy“ alebo „vaše“ zahŕňa všetky spoločnosti, subjekty alebo iné organizácie, ktoré zastupujete alebo v ktorých pracujete alebo s ktorými máte uzavreté zmluvy. V takom prípade vyhlasujete, že ste oprávneným zástupcom takého subjektu s právomocou zaviazať takýto subjekt k týmto podmienkam.

 

2. Licenčná zmluvy koncového používateľa na výrobky. Spoločnosť ponúka prístup a/alebo možnosť zakúpiť rôzne produkty, riešenia a služby prostredníctvom stránky (stránok) (ďalej spoločne len „produkty“). Použitie každého takéhoto výrobku bude ďalej podliehať platnej licenčnej zmluve koncového používateľa („EULA“). Prístupom k takýmto produktom a ich používaním súhlasíte s tým, že budete dodržiavať platnú EULA pre každý takýto produkt.

 

3. Prístup k internetovej stránke a bezpečnosť účtu. S výhradou vášho neustáleho dodržiavania týchto podmienok vám spoločnosť týmto udeľuje povolenie na používanie stránky (stránok) a pridružených funkcií výhradne na vaše interné obchodné účely a na prístup a používanie obsahu, produktov a ďalších funkcií, ktoré sú tu k dispozícii. Budete si musieť zriadiť účet na stránke (stránkach) alebo v spoločnosti s cieľom získať prístup k určitým oblastiam stránky (stránok), alebo na prístup k vybraným produktom spoločnosti alebo inému obsahu. Po založení si účtu v spoločnosti na prístup a používanie stránky (stránok) poskytnete (alebo vám bude vydané, v závislosti od daných okolností) meno používateľa a heslo. Ste výhradne zodpovední za zachovanie dôvernosti vašich účtov a hesiel a za obmedzenie prístupu k nim a súhlasíte s tým, že prevezmete zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa vyskytnú v rámci vašich účtov alebo hesiel. Informácie, ktoré poskytnete spoločnosti, musia byť presné, aktuálne a úplné. Súhlasíte s tým, že po celú dobu uchováte tieto informácie presné a aktuálne. Zároveň tiež beriete na vedomie, že je váš účet pre vás osobný a súhlasíte s tým, že žiadnej inej osobe neposkytnete prístup k stránke (stránkam) ani jej (ich) časti pomocou vášho mena používateľa, hesla alebo iných bezpečnostných informácií. Súhlasíte s tým, že nás okamžite upovedomíte o každom neoprávnenom prístupe k vášmu menu používateľa alebo heslu alebo o každom inom porušení bezpečnosti. Súhlasíte tiež s tým, že zabezpečíte, že na konci každej relácie svoj účet ukončíte. Pri prístupe k vášmu účtu z verejného alebo zdieľaného počítača by ste mali postupovať opatrne, aby iné osoby nevideli alebo si nenahrali vaše heslo alebo iné osobné údaje. Ste zodpovední za to, že zariadite všetko potrebné na to, aby ste mali prístup na stránku (-y), a zabezpečíte, že všetky osoby, ktoré prístup k internetovej stránke (internetovým stránkam) prostredníctvom vášho internetového pripojenia, poznajú tieto podmienky a budú ich dodržiavať. Na získanie prístupu na stránku (stránky) alebo niektorým z ponúkaných zdrojov môžete byť požiadaní poskytnúť určité registračné údaje alebo iné informácie. Na to, aby ste mohli používať stránku (stránky) je nevyhnutné, aby všetky informácie, ktoré poskytnete na stránke (stránkach), boli presné, aktuálne a kompletné. Súhlasíte s tým, že sa všetky informácie, ktoré poskytnete na registráciu na stránke (stránkach) alebo inak vrátane, okrem iného, prostredníctvom používania ľubovoľných interaktívnych funkcií na stránke (stránkach), budú riadiť našimi zásadami ochrany osobných údajov, a súhlasíte so všetkými opatreniami, ktoré prijme spoločnosť s ohľadom na vaše informácie v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Spoločnosť nebude zodpovedná, ak bude z akéhokoľvek dôvodu ktorákoľvek časť alebo všetky časti stránky stránok) kedykoľvek alebo akokoľvek dlho nedostupná. Spoločnosť môže z času na čas obmedziť používateľom vrátane registrovaných používateľov prístup k niektorým častiam stránky (stránok) alebo k celej stránke (celým stránkam). Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zakázať ľubovoľné meno používateľa, heslo alebo iný identifikátor, či ste si ho vybrali vy sami alebo vám bol poskytnutý, (na základe nášho výhradného uváženia z ľubovoľného alebo žiadneho dôvodu vrátane), ak ste podľa nášho názoru porušili ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok.

 

4. Zmeny podmienok. Spoločnosť môže kedykoľvek navrhnúť aktualizáciu alebo revíziu týchto podmienok podľa nášho výhradného uváženia zverejnením aktualizovanej verzie na stránke (stránkach), ktorá je prepojená hyperodkazom z domovskej stránky lokality. Aktualizácia nadobudne účinnosť okamžite po uverejnení týchto revidovaných podmienok (t. j. akceptovanie revidovaných podmienok kliknutím na potvrdenie, tlačidlo prijatia alebo prostredníctvom iného mechanizmu). Všetky zmeny v ustanoveniach o riešení sporov, ktoré sú tu uvedené, sa však nevzťahujú na žiadne spory, na ktoré majú zmluvné strany aktuálne oznámenie o dátume alebo pred dňom, kedy bola zmena zverejnená na stránke (stránkach). Okrem toho si spoločnosť vyhradzuje právo odstúpiť alebo pozmeniť ktorúkoľvek službu alebo podstatnú spoločnosť, ktorú poskytuje na stránke (stránkach), podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. Vaše pokračujúce používanie stránky (stránok) po zverejnení revidovaných podmienok znamená, že akceptujete a súhlasíte so zmenami. Očakáva sa, že budete túto stránku pravidelne kontrolovať, takže si budete vedomí všetkých zmien, pretože sú pre vás záväzné.

 

5. Zásady ochrany osobných údajov, ktoré spoločnosť získava prostredníctvom stránky (stránok) sú predmetom našich zásad ochrany osobných údajov. Používaním stránky (stránok) súhlasíte so všetkými akciami, ktoré vykonáme v súvislosti s vašimi informáciami v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov sú týmto súčasťou a podliehajú týmto podmienkam. Okrem prípadov výslovne uvedených v tomto dokumente, v prípade konfliktu medzi týmito podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov a s výnimkou prípadov vyžadovaných podľa platného práva, prevládajú tieto podmienky. Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonať zmeny v zásadách ochrany osobných údajov podľa svojho uváženia alebo ako to vyžaduje rozhodné právo, a tieto zmeny sa vás budú okamžite týkať po uverejnení. Dodatočné podmienky týkajúce sa nákupu produktov sa budú riadiť platnou zmluvou, ktorú uzatvoríte so spoločnosťou, na základe ktorej budete mať prístup k produktom.

 

6. Presnosť, úplnosť a včasnosť informácií na stránke (stránkach). Spoločnosť nie je zodpovedná, ak informácie sprístupnené na stránke (stránkach) nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na stránke (stránkach) sa poskytuje len ako všeobecné informácie a nemali by ste sa spoliehať alebo používať ich ako jediný základ pre rozhodovanie bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, kompletnejšími alebo časovo aktuálnymi zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na stránke (stránkach) je na vaše vlastné riziko. Stránka (-y) môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nemusia byť aktuálne a sú poskytované len pre váš odkaz. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah stránky (stránok), ale spoločnosť nemá povinnosť tak urobiť. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na stránkach (stránkach).

 

7. Spoliehanie sa na zverejnené informácie. Informácie a obsah prezentovaný na stránke (stránkach) alebo prostredníctvom tejto stránky (týchto stránok) sú sprístupnené výlučne na všeobecné informačné účely. Spoločnosť nezaručuje správnosť, úplnosť alebo užitočnosť týchto informácií alebo obsahu. Akékoľvek spoliehanie sa na tieto informácie a obsah je striktne na vlastné riziko. Spoločnosť odmieta akúkoľvek zodpovednosť a povinnosti vyplývajúce z toho, že sa vy alebo ktorýkoľvek iný návštevník stránky (stránok) alebo ktorákoľvek iná osoba, ktorá môže byť informovaná o obsahu stránky (stránok), spoliehal na tieto informácie alebo obsah.

 

8. Materiál tretích strán. Stránka (stránky) môžu zahŕňať obsah poskytovaný tretími stranami vrátane materiálov, ktoré poskytujú iní používatelia, blogeri a poskytovatelia licencií tretích strán, syndikátory, agregátory a/alebo spravodajské služby. Všetky vyhlásenia a/alebo stanoviská vyjadrené v týchto materiáloch a všetky články a odpovede na otázky a iný obsah, okrem obsahu, ktorý poskytuje spoločnosť, sú výlučne názormi a zodpovednosťou osoby alebo subjektu, ktorí poskytujú takýto materiál a za ktoré nie je spoločnosť zodpovedná a spoločnosť nie je zodpovedná voči vám ani voči žiadnej tretej strane za obsah alebo presnosť akýchkoľvek materiálov poskytnutých tretími stranami.

 

9. Použitie materiálov na stránke (stránkach). Všetok obsah na stránke (stránkach) (vrátane, okrem iného, textu, dizajnu, grafiky, loga, ikon, obrázkov, zvukových klipov, súborov na stiahnutie, rozhraní, kódu a softvéru, ako aj ich výberu a usporiadania) je výhradným vlastníctvom a vlastníctvom spoločnosti, jej dcérskych spoločností alebo poskytovateľov licencií alebo poskytovateľov obsahu a sú chránené autorským právom, ochrannou známkou a inými platnými zákonmi. Môžete pristupovať, kopírovať, sťahovať a tlačiť materiál obsiahnutý na stránke (stránkach) na vaše osobné a nekomerčné použitie, za predpokladu, že nebudete upravovať ani mazať žiadne autorské práva, ochranné známky alebo iné vlastnícke oznámenie, ktoré sa objavia v materiáli, ku ktorému máte prístup, ktorý skopírujete, stiahnete alebo vytlačíte. Akékoľvek iné použitie obsahu na stránke (stránkach) vrátane, okrem iného, modifikácie, distribúcie, prenosu, plnenia, vysielania, zverejnenia, odovzdávania, licencovania, spätného inžinierstva, prevodu alebo predaja alebo vytvárania odvodených diel z ktoréhokoľvek materiálu, informácií, softvéru, produktov alebo služieb, ktoré ste získali zo stránky (stránok) alebo používanie stránky (stránok) na konkurenčné účely pre spoločnosť je výslovne zakázané. Bez ohľadu na uvedené skutočnosti sa osobné údaje riadia zásadami ochrany osobných údajov a vzťahujú sa naň platné právne predpisy. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky ďalšie obmedzenia zobrazené na stránke (stránkach), pretože môžu byť časom aktualizované. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť registráciu ktorejkoľvek osoby na stránke (stránkach), odstrániť ktorúkoľvek osobu zo stránky (stránok) alebo zakázať ktorejkoľvek osobe používať stránku(-y) z akéhokoľvek dôvodu. Spoločnosť alebo jej dcérske spoločnosti alebo poskytovatelia licencií alebo poskytovatelia obsahu si ponechajú úplné a kompletné vlastníctvo k materiálu, ktorý sa nachádza na stránke (stránkach) vrátane všetkých súvisiacich práv duševného vlastníctva, a poskytujú vám tento materiál na základe licencie, ktorá môže byť kedykoľvek odvolaná podľa vlastného uváženia spoločnosti. Spoločnosť ani neoprávňuje ani nevyhlasuje, že vaše používanie materiálov na stránke (stránkach) nebude porušovať práva tretích osôb, ktoré nie sú pridružené k spoločnosti. Kontaktné informácie uvedené na stránke (stránkach) nesmiete používať na neoprávnené účely, ako je marketing alebo neschválené alebo zakázané komerčné použitie. Nesmiete používať žiadny hardvér ani softvér určený na poškodenie alebo zasahovanie do riadneho fungovania stránky (stránok) alebo na tajne zachytenie akéhokoľvek systému, údajov alebo osobných informácií zo stránky (stránok). Súhlasíte s tým, že žiadnym spôsobom neprerušíte ani sa nepokúsite prerušiť prevádzku stránky (stránok). Spoločnosť si vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť váš prístup alebo používanie stránky (stránok) bez predchádzajúceho upozornenia. Ukončenie vášho prístupu alebo používania nezruší ani neovplyvní žiadne iné právo alebo nápravný prostriedok, na ktoré môže spoločnosť mať nárok zo zákona.
 

10. Odoslaný materiál. Beriete na vedomie, že ste zodpovední za všetok materiál, ktorý môžete predložiť prostredníctvom stránky (stránok) vrátane zákonnosti, spoľahlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv akéhokoľvek takého materiálu. Používateľský obsah musí byť v plnom rozsahu v súlade so všetkými platnými federálnymi, štátnymi, miestnymi a medzinárodnými zákonmi a nariadeniami. Ďalšie pravidlá obsahu pre používateľský obsah zahŕňajú nižšie uvedené (súhrnne „štandardy obsahu“). Tieto pravidlá môžu byť priebežne aktualizované a zverejnené na tejto stránke (stránkach): nesmiete nahrávať, distribuovať alebo inak publikovať prostredníctvom stránky (stránok) žiaden obsah, ktorý (1) je falošný, obscénny, podvodný, urážlivý, hanlivý, zneužívajúci, neslušný, útočný, obťažujúci, vyhrážajúci sa násilím alebo nenávistný; (2) podporuje alebo obsahuje sexuálne explicitný alebo pornografický materiál alebo diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku; (3) je dôverný, vlastnícky, narúša práva na súkromie alebo publicitu, alebo porušuje patenty, ochranné známky, autorské práva, obchodné tajomstvá alebo iné práva duševného vlastníctva, zneužívajúci, nezákonný alebo inak nevhodný; (4) môže predstavovať alebo podnietiť spáchanie trestného činu, porušovať práva ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo inak viesť k zodpovednosti alebo porušovať akékoľvek práva; (5) zahŕňa obchodné činnosti alebo predaj, ako sú súťaže, lotérie a iné predajné akcie, stávky alebo reklamu; alebo (6) môže obsahovať softvérové vírusy, politické kampane, reťazové listy, hromadné zásielky alebo akúkoľvek formu „spamu“. Okrem toho nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu alebo iné identifikačné údaje, vydávať sa za inú osobu alebo subjekt alebo inak zavádzať, vo vzťahu k akémukoľvek obsahu.

 

11. Licencia na predložený materiál. Ak predložíte materiál, a pokiaľ spoločnosť neuvedie inak (alebo v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi), udeľujete spoločnosti a jej dcérskym spoločnostiam neobmedzené, nevýhradné, bezvýhradné, trvalé, nezvratné a plne sublicencovateľné právo používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, publikovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, distribuovať a zobrazovať takýto materiál na celom svete v akomkoľvek médiu. Ďalej súhlasíte s tým, že môže spoločnosť voľne používať akékoľvek nápady, koncepty, know-how, ktoré poskytnete vy alebo osoby konajúce vo vašom mene spoločnosti. Spoločnosti a jej dcérskym spoločnostiam udeľujete právo používať meno/názov, ktorý odošlete v súvislosti s takýmto materiálom, ak sa tak rozhodne. Vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte alebo inak ovládate všetky práva na obsah, ktorý uverejníte; že je obsah presný; že použitie obsahu, ktorý poskytnete, neporušuje žiadne ustanovenie v tomto dokumente a nespôsobí ujmu žiadnej osobe alebo subjektu; a že odškodníte spoločnosť za všetky nároky vyplývajúce z obsahu, ktorý poskytnete.

 

12. Monitorovanie a uplatňovanie; ukončenie. Spoločnosť si vyhradzuje právo: a. odstrániť alebo odmietnuť zverejniť akýkoľvek používateľský obsah z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia, b. podniknúť akékoľvek kroky v súvislosti s ľubovoľným používateľským obsahom, ktorý spoločnosť považuje za potrebné alebo primerané podľa vlastného uváženia vrátane toho, či spoločnosť verí že takýto používateľský obsah porušuje podmienky vrátane štandardov obsahu, porušuje akékoľvek právo duševného vlastníctva alebo iné právo ktorejkoľvek osoby alebo subjektu, ohrozuje osobnú bezpečnosť používateľov stránky alebo verejnosti alebo spoločnosti môže na základe takéhoto obsahu vyplynúť zodpovednosť, c. prijať príslušné právne kroky vrátane, okrem iného, postúpenia na vymáhanie práva, alebo reagovať v súdnom konaní, za akékoľvek nezákonné alebo neoprávnené použitie stránky (stránok), d. ukončiť alebo pozastaviť váš prístup ku všetkým alebo časti stránky (stránok) z akéhokoľvek dôvodu vrátane, okrem iného, akéhokoľvek porušenia týchto podmienok, a e. bez obmedzenia vyššie uvedeného má spoločnosť právo plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo so súdnym nariadením, na základe ktorého musí alebo ktoré nariaďuje zverejniť totožnosť alebo iné informácie, ktoré niekto zverejní na alebo prostredníctvom stránky (stránok). Spoločnosť však nevyhlasuje ani nezaručuje, že môže skontrolovať všetok materiál pred tým, ako bude zverejnený na stránke (stránkach), a nemôže zabezpečiť rýchle odstránenie problematického materiálu po jeho zverejnení. Preto spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne konanie alebo nečinnosť týkajúcu sa prenosov, komunikácií alebo obsahu, ktorý poskytol používateľ alebo tretia strana. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť ani povinnosti voči nikomu za plnenie alebo neplnenie činností uvedených v tomto dokumente. TÝMTO SA ZRIEKATE A ZBAVÍTE SPOLOČNOSŤ A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ A POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB VŠETKÝCH NÁROKOV VYPLÝVAJÚCICH Z KTORÉHOKOĽVEK OPATRENIA, KTORÉ PRIJALA SPOLOČNOSŤ ALEBO KTORÁKOĽVEK Z VYŠŠIE UVEDENÝCH STRÁN POČAS ALEBO V DÔSLEDKU VYŠETROVANÍ, A Z AKÝCHKOĽVEK OPATRENÍ, KTORÉ PRIJALA BUĎ SPOLOČNOSTI, VYŠŠIE UVEDENÉ STRANY ALEBO PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNOM KONANÍ AKO DÔSLEDOK VYŠETROVANIA.

 

14. Odkazy našu stránku (naše stránky) môžu poskytnúť odkazy na iné internetové stránky pre vaše pohodlie a informácie. Tieto internetové stránky môžu prevádzkovať spoločnosti, ktoré nie sú pridružené k spoločnosti. To zahŕňa odkazy obsiahnuté v reklamách vrátane bannerovej reklamy a sponzorované odkazy. Prepojené internetové stránky majú pravdepodobne svoje vlastné podmienky a spoločnosť dôrazne odporúča, aby ste si tieto podmienky tretích strán preverili. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok, ktoré nie sú pridružené k spoločnosti, ani za žiadne použitie týchto internetových stránok, praktiky týchto internetových stránok, ani za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť z takéhoto používania. Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu nad obsahom týchto stránok alebo zdrojov, a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ak sa rozhodnete používať ktorúkoľvek internetovú stránku tretích strán prepojenú so stránkou (stránkami), robíte tak úplne na vlastné riziko a s výhradou podmienok používania týchto internetových stránok. Môžete odkázať na domovskú stránku spoločnosti, ak tak urobíte férovým a legálnym spôsobom a nepoškodí tak našu povesť ani to nezneužijete, ale nesmiete vytvoriť odkaz takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu asociácie, súhlasu alebo potvrdenia z našej strany bez nášho výslovného písomného súhlasu. Táto stránka (tieto stránky) môže poskytovať určité funkcie sociálnych sietí, ktoré vám umožňujú: a. odkázať vašu vlastnú internetovú stránku alebo stránku určitých tretích strán na určitý obsah na stránke (stránkach), b. posielať e-maily alebo inú komunikáciu s určitým obsahom, alebo odkázať na určitý obsah na stránke (stránkach), c. na vlastných stránkach alebo určitých internetových stránkach tretích strán môžete zobraziť obmedzené časti obsahu na stránke (stránkach) alebo ktoré vyzerajú, že sú zobrazené. Tieto funkcie môžete používať výlučne tak, ako ich poskytuje spoločnosť, a to výlučne v súvislosti s obsahom, ktorý je zobrazený, a inak v súlade s akýmikoľvek dodatočnými podmienkami poskytnutými v súvislosti s takýmito funkciami. S výhradou vyššie uvedeného, nesmiete: • vytvárať odkaz z ľubovoľnej internetovej stránky, ktorá nie je vo vašom vlastníctve. • zobraziť stránku (stránky) alebo jej časti alebo aby sa zdalo, že sú zobrazené, napríklad rámovaním, hlbokým prepojením alebo prepojením in-line, na žiadnej inej stránke, • odkazovať na žiadnu časť stránky (stránok), než je domovská stránka, • podniknúť žiadne iné kroky týkajúce sa materiálov na stránke (stránkach), ktoré nie sú v súlade s iným ustanovením týchto podmienok. Súhlasíte s tým, že budete spolupracovať so spoločnosťou a okamžite odstránite akékoľvek neoprávnené rámovanie alebo prepojenie. Spoločnosť si vyhradzuje právo odvolať povolenie na prepojenie bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia na základe vlastného uváženia zakázať všetky alebo ktorúkoľvek funkciu sociálnych sietí a odkazy.

 

15. Ochranné známky a autorské práva. Ochranné známky, logá a servisné značky zobrazené na stránke (stránkach) sú registrované a neregistrované ochranné známky spoločnosti, jej dcérskych spoločností, poskytovateľov licencií alebo poskytovateľov obsahu alebo iných tretích strán. Všetky tieto ochranné známky, logá a servisné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Nič na stránke (stránkach) by sa nemalo vykladať ako udelenie, implikácia, uplatnenie právnych prekážok ani nijak inak, licencie alebo práva na používanie ochrannej známky, loga alebo servisné známky, ktoré sú uvedené na internetovej stránke (internetových stránkach) bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa. Spoločnosť si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené na stránke (stránkach) a jej obsahu. Každá stránka a jej obsah vrátane, okrem iného, textu, dizajnu, grafiky, rozhraní a kódu, a ich výber a usporiadanie, sú chránené ako kompilácia podľa autorského práva Spojených štátov a iných krajín.

 

16. Oznámenie o porušení povinnosti. Spoločnosť rešpektuje práva duševného vlastníctva druhých, a žiada, aby ste ich rešpektovali aj vy. Týmto vás informujeme o tom, že spoločnosť prijala a zaviedla primerané zásady, ktoré špecifikujú ukončenie za primeraných okolností účastníkov a majiteľov účtu spoločnosti alebo siete, ktorí opakovane porušujú autorské práva. Ak sa domnievate, že boli porušené vaše autorské práva alebo autorské práva osoby, v mene ktorej ste oprávnení konať, môžete to oznámiť nášmu zástupcovi pre autorské práva: Legal Department - Intellectual Property 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708. Môžete kontaktovať nášho zástupcu pre autorské práva v našom globálnom sídle na adrese + 1-980-221-3235, ale toto číslo nemôžete použiť, aby ste nás informovali o údajnom porušení autorských práv. Aby bolo vaše oznámenie účinné, musí byť (a) v písomnej forme, (b) byť predložené autorovi autorských práv a (c) zahŕňalo podstatné náležitosti: • fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene majiteľa výlučného práva, ktoré bolo údajne porušené; • identifikáciu diela chráneného autorským právom, o ktorom sa tvrdí, že došlo k jeho porušeniu, alebo v prípade viacerých diel chránených autorskými právami na jednej internetovej stránke v rámci jedného oznámenia, reprezentatívny zoznam takýchto diel na tejto stránke (stránkach); • identifikáciu materiálu, o ktorom sa tvrdí, že porušuje alebo má byť predmetom porušujúcej činnosti a ktorý sa má odstrániť alebo ku ktorému má byť zrušený prístup, a informácie primerane postačujúce na to, aby sme mohli lokalizovať materiál; • informácie primerane postačujúce na to, aby sme mohli kontaktovať stranu, ktorá sa sťažuje, ako napríklad adresa, telefónne číslo a, ak je k dispozícii, elektronická poštová adresa, prostredníctvom ktorej môžete danú stranu kontaktovať; • vyhlásenie, že strana, ktorá sa sťažuje, má dobrú vieru v presvedčenie, že vlastník autorských práv, jeho zástupca ani zákon nepovolil použitie materiálu, ktorý je predmetom sťažnosti; a • vyhlásenie, že sú informácie v oznámení presné a pod sankciou krivej prísahy, že je poškodená strana oprávnená konať v mene majiteľa výlučného práva, ktoré je údajne porušené. Spoločnosť nie je povinná zverejňovať, posielať, prenášať, distribuovať ani nijak inak poskytovať materiál dostupný na stránke (stránkach) vrátane materiálu, ktorý nám poskytnete, a tak má spoločnosť absolútne právo kedykoľvek odstrániť ľubovoľný materiál z internetovej stránky podľa vlastného výhradného uváženia.

 

17. ZRIEKNE SA ZODPOVEDNOSTI. (a) BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE PREBERÁTE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJE POUŽÍVANIE STRÁNKY (STRÁNOK). SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE INFORMÁCIE, KTORÉ ODOŠLETE ALEBO PRIJMETE POČAS POUŽÍVANIA STRÁNKY (STRÁNOK), NEMUSIA BYŤ BEZPEČNÉ A MÔŽU ICH ZACHYTIŤ NEOPRÁVNENÉ STRANY. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STRÁNKU (STRÁNKY) POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE PODSTATNÁ ČASŤ STRÁNKY (STRÁNOK) SÚ VÁM K DISPOZÍCII BEZPLATNE. (b) chápete, že spoločnosť nemôže a nezaručuje ani nevyhlasuje, že bude stránka(-y) bez vírusov alebo iného deštruktívneho kódu. Ste zodpovední za vykonávanie dostatočných postupov a kontroly, aby ste splnili vaše konkrétne požiadavky na ochranu proti vírusom a presnosť zadávania údajov a výstupu a nauchovanie si prostriedkov externých voči našej stránke na rekonštrukciu všetkých stratených dát. SPOLOČNOSŤ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE STRATY ALEBO ŠKODY SPÔSOBENÉ DISTRIBUOVANÝMI ÚTOKMI NA ODMIETNUTIE SLUŽBY, VÍRUSMI ALEBO INÝM TECHNOLOGICKY ŠKODLIVÝM MATERIÁLOM, KTORÝ MÔŽE INFIKOVAŤ VAŠE POČÍTAČOVÉ VYBAVENIE, POČÍTAČOVÉ PROGRAMY, DÁTA ALEBO INÝ PROPRIETÁRNY MATERIÁL Z DÔVODU VÁŠHO POUŽÍVANIA STRÁNKY (STRÁNOK) ALEBO KTOREJKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY, KTORÉ STE ZÍSKALI PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY (STRÁNOK) ALEBO STIAHNUTÝ MATERIÁL, ZVEREJNENÝ NA STRÁNKE ALEBO NA ĽUBOVOĽNEJ PREPOJENEJ INTERNETOVEJ STRÁNKE. (c) sTRÁNKU (STRÁNKY) POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. STRÁNKA (STRÁNKY) JE POSKYTOVANÁ „NA ZÁKLADE AKO JE“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A “AKO JE K DISPOZÍCII“. SPOLOČNOSŤ SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK OBMEDZIŤ ALEBO UKONČIŤ VÁŠ PRÍSTUP KU STRÁNKE (STRÁNKAM) ALEBO KTOREJKOĽVEK FUNKCII ALEBO JEJ ČASTI. SPOLOČNOSŤ VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ VRÁTANE, OKREM INÉHO, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO TÝKAJÚCE SA PRIEBEHU VÝKONU ALEBO PREDMETU KONANIA STRÁN , A VŠETKY ZÁRUKY, ŽE NEPORUŠUJE MATERIÁL, OBSAH, PRODUKTY, SLUŽBY, RIEŠENIA ALEBO INÉ PONUKY NA (ALEBO DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM) STRÁNKE (STRÁNKACH); ŽE PRÍSTUP NA STRÁNKU (STRÁNKY) BUDE NEPRERUŠOVANÝ ALEBO BEZCHYBNÝ; ŽE BUDE STRÁNKA (STRÁNKY) ZABEZPEČENÉ; ŽE BUDE STRÁNKA (STRÁNKY) ALEBO SERVERY, KTORÉ SPRÍSTUPŇUJÚ STRÁNKU (STRÁNKY) K DISPOZÍCII BEZ VÍRUSU; ALEBO ŽE BUDÚ INFORMÁCIE NA STRÁNKE (STRÁNKACH) ÚPLNÉ, SPOĽAHLIVÉ, PRESNÉ ALEBO VČASNÉ. ŽIADNE RADY ALEBO INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, KTORÉ STE ZÍSKALI OD SPOLOČNOSTI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM ALEBO ZO STRÁNKY (STRÁNOK), NESMÚ VYTVÁRAŤ ŽIADNU ZÁRUKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU; ŽE JE POUŽÍVANIE MATERIÁLOV, OBSAHU, PRODUKTOV, SLUŽIEB, RIEŠENÍ ALEBO INÝCH PONÚK NA (ALEBO KTORÉ SÚ DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM) STRÁNKY (STRÁNOK) PRIMERANÉ, ÚPLNÉ, SPRÁVNE, PRESNÉ, UŽITOČNÉ, VČASNÉ, SPOĽAHLIVÉ ALEBO INÉ; ALEBO ŽE STRÁNKA (STRÁNKY) ALEBO KTORÉKOĽVEK PRODUKTY ALEBO SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY(STRÁNOK) SPĹŇAJÚ VAŠE POTREBY ALEBO OČAKÁVANIA. V NIEKTORÝCH JURISDIKCIÁCH ZÁKON NEDOVOĽUJE URČITÉ ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTE, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ VYHLÁSENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

 

18. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. UZNÁVATE A POTVRDZUJETE VYŠŠIE UVEDENÉ SKUTOČNOSTI, BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI, ANI SPOLOČNOSŤ, ANI JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, DODÁVATELIA ALEBO POSKYTOVATELIA OBSAHU NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, REPRESÍVNE, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ALEBO INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO STRÁNKY (STRÁNOK) ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SÚVISIACE SO STRÁNKOU (STRÁNKAMI) ALEBO KTORÝMIKOĽVEK INÝMI STRÁNKAMI, KU KTORÝM PRISTUPUJETE PROSTREDNÍCTVOM ODKAZU ZO STRÁNKY (STRÁNOK), ANI Z DÔVODU KONANIA SPOLOČNOSTI ALEBO NEKONANIA AKO NÁSLEDOK KOMUNIKÁCIE, KTORÚ NÁM POŠLETE, ALEBO ONESKORENIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ STRÁNKU(-Y), ALEBO KVÔLI INÝM INFORMÁCIÁM, PRODUKTOM ALEBO SLUŽBÁM, KTORÉ BOLI PROGAPOVANÉ ALEBO ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY (STRÁNOK), ZA ODSTRÁNENIE ALEBO VYMAZANIE PREDLOŽENÉHO ALEBO ZVEREJNENÉHO MATERIÁLU NA STRÁNKE (STRÁNKACH) ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA STRÁNKY (STRÁNOK), ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, AJ KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, DODÁVATELIA ALEBO INÉ SUBJEKTY INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI NÁHRADY ŠKODY. TOTO VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA UPLATŇUJE BEZ OBMEDZENIA NA AKÉKOĽVEK ŠKODY ALEBO UJMY VYPLÝVAJÚCE Z NEPLNENIA, CHYBY, OPOMENUTIA, PRERUŠENIA, ODSTRÁNENIA, VADY, ONESKORENIA PREVÁDZKY ALEBO PRENOSU, POČÍTAČOVÝCH VÍRUSOV, KORUPCIE SÚBOROV, ZLYHANIA KOMUNIKAČNÉHO RIADKU, VÝPADKU SIETE ALEBO SYSTÉMU, STRATY ZISKOV ALEBO KRÁDEŽE, ZNIČENIA, NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU, ZMENY, STRATY ALEBO POUŽÍVANIA ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV A INÉ HMOTNÉ ALEBO NEHMOTNÉ STRATY. VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ANI SPOLOČNOSŤ, ANI JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI ALEBO DODÁVATELIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE HANLIVÉ, URÁŽLIVÉ ALEBO NEZÁKONNÉ SPRÁVANIE ŽIADNEHO POUŽÍVATEĽA STRÁNKY (STRÁNOK). VÁŠ JEDINÝ A VÝHRADNÝ OPRAVNÝ PROSTRIEDOK, KTORÝ MÔŽETE POUŽIŤ NA KTORÉKOĽVEK Z VYŠŠIE UVEDENÝCH TVRDENÍ ALEBO SPOR SO SPOLOČNOSŤOU, JE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ STRÁNKU(-Y). VY A SPOLOČNOSŤ SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE KAŽDÝ DÔVOD ŽALOBY VYPLÝVAJÚCI ALEBO SÚVISIACI SO STRÁNKOU (STRÁNKAMI) SA MUSÍ ZAČAŤ DO JEDNÉHO (1) ROKA PO TOM, AKO SA OBJAVIL DÔVOD ŽALOBY, INAK BUDE DÔVOD ŽALOBY NATRVALO PREMLČANÝ. PRETOŽE NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIA TRVANIA IMPLICITNEJ ZÁRUKY, ALEBO VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, NEMUSÍ SA VÁS TÝKAŤ CELÉ VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE ALEBO JEHO ČASŤ.

 

19. odškodnenie. Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete obhajovať a zbavíte spoločnosť a jej dcérske spoločnosti a ich konateľov, riaditeľov, zamestnancov, zmluvných dodávateľov, agentov, poskytovateľov služieb, subdodávateľov a dodávateľov všetkých strát, záväzkov, výdavkov, škôd a nákladov vrátane primeraných poplatkov právnych zástupcov a súdne trovy, ktoré vzniknú alebo vyplynú z vášho používania stránky (stránok) a porušenia týchto podmienok. Ak technicky porušíte stránku (stránky) alebo systémov, ktoré zabezpečujú prenos stránky (stránok) vám alebo iným osobám, súhlasíte s tým, že budete zodpovední za všetky straty, záväzky, výdavky, škody a náklady vrátane primeraných poplatkov za právnych zástupcov a súdnych poplatkov, ktoré vzniknú alebo vyplynú z takéhoto narušenia. Spoločnosť si vyhradzuje právo na svoje vlastné náklady prevziať výlučnú obranu a kontrolu akejkoľvek záležitosti, ktorú by ste inak mali odškodniť vy, a v takom prípade súhlasíte s tým, že budete so spoločnosťou spolupracovať na obhajobe.

 

20. Právomoc a rozhodné právo. Zákony štátu Severná Karolína (s výnimkou tých ustanovení týkajúcich sa kolíznych noriem) upravujú tieto podmienky a vaše používanie stránky (stránok), a okrem prípadov uvedených v zásadách ochrany osobných údajov ste neodvolateľne súhlasili s právomocou súdov nachádzajúcich sa v Mecklenburg County, Severná Karolína, za akékoľvek opatrenie vyplývajúce z týchto podmienok alebo súvisiace s týmito podmienkami. Na základe vlastného uváženia môže spoločnosť požadovať, aby ste postúpili všetky spory vyplývajúce z používania týchto podmienok alebo stránky (stránok) vrátane sporov vyplývajúcich z ich výkladu, porušenia, neplatnosti, neplnenia alebo vypovedania, na konečné a záväzné vyriešenie arbitrážneho súdu v súlade s arbitrážnymi podmienkami amerického rozhodcovského združenia, ktoré uplatňujú zákony štátu Severná Karolína. KAŽDÝ DÔVOD ŽALOBY ALEBO NÁROKU, KTORÝ STE MOHLI UPLATNIŤ ALEBO KTORÉ SA TÝKAJÚ TÝCHTO PODMIENOK ALEBO STRÁNKY (STRÁNOK), SA MUSÍ ZAČAŤ DO JEDNÉHO (1) ROKA PO TOM, AKO OBJAVÍ DÔVOD ŽALOBY, INAK BUDE TENTO DÔVOD ŽALOBY ALEBO NÁROKU NATRVALO PREMLČANÝ.

 

21. Celá dohoda a prípustnosť. Tieto podmienky a všetky pravidlá alebo prevádzkové predpisy zverejnené na stránke (stránkach) predstavujú celú dohodu a porozumenie medzi vami a spoločnosťou, pokiaľ ide o ich predmet, a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné oznámenia a návrhy, ústne alebo písomné, medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o takúto záležitosť. Vytlačená verzia týchto podmienok je prípustná v súdnych alebo správnych konaniach založených na alebo vzťahujúcich sa na používanie stránky (stránok) v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako ostatné obchodné doklady a záznamy, ktoré boli pôvodne generované a uchovávané v tlačenej podobe.

 

22. Zrieknutie sa a oddeliteľnosť. Žiadne zrieknutie sa výrazu alebo podmienky uvedenej v týchto podmienkach zo strany spoločnosti sa nebude považovať za ďalšie alebo pokračujúce vzdanie sa takéhoto pojmu alebo podmienky alebo zrieknutie sa akéhokoľvek iného pojmu alebo podmienky, a to, že si spoločnosti neuplatní právo alebo ustanovenie podľa týchto podmienok, nebude predstavovať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Ak sa stane ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, zostávajúce ustanovenia týchto podmienok zostanú v platnosti.

 

23. Export. Určitý softvér alebo iné materiály (ďalej len „softvér“), ktoré si môžete stiahnuť zo stránky (stránok) spoločnosti, môžu ďalej podliehať kontrolám exportu v Spojených štátoch. Žiadny softvér zo stránky (stránok) spoločnosti nesmie byť stiahnutý alebo vyvezený v rozpore s platným vývozným právom vrátane, okrem iného, platných zákazov proti stiahnutiu alebo vývozu, a to: (a) do (alebo občanovi alebo osobe s trvalým pobytom v) Kuby, Iránu, Iraku, Líbye , Severnej Kórei, Sýrie alebo ktorejkoľvek inej krajiny, voči ktorým vydali Spojené štáty embargo na tovar; alebo (b) komukoľvek na zozname osobitne určených štátnych príslušníkov Ministerstva financií Spojených štátov. Stiahnutím alebo používaním softvéru stiahnutého zo stránky (stránok) spoločnosti súhlasíte s dodržiavaním platných zákonov, pravidiel a predpisov – vrátane, okrem iného, zákona o správe vývozu a zákona o kontrole vývozu zbraní – a vyhlasujete a zaručujete, že neprenesiete, elektronicky ani nijak inak, tento softvér cudziemu štátnemu príslušníkovi ani do zahraničnej destinácie v rozpore so zákonom.

 

24. Nezávislí dodávatelia; žiaden vzťah s agentúrami. Tento dokument nemá v úmysle založiť žiaden vzťah na základe zastupovania, partnerstva, spoločného podniku, zamestnanca-zamestnávateľa alebo poskytovateľa franšízy a používateľa franšízy a nič v tomto dokumente nesmie byť interpretované ani sa nesmie vykladať ani vytvárať, výslovne alebo implicitne, z týchto podmienok.

 

25. Kontaktné informácie. Všetky oznámenia o porušení autorských práv by mali byť zaslané zástupcovi pre autorské práva, ako je uvedené vyššie.

 

Všetky ostatné pripomienky, pripomienky, žiadosti o technickú podporu a iné oznámenia týkajúce sa stránky (stránok) by mali byť adresované: Diversey, Inc Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

Podmienky a ustanovenia spoločnosti Diversey Podmienky používania internetových stránok

Posledná aktualizácia: 19. januára 2018