Kódex správania sa dodávateľov

Thumbnail Thumbnail

Kódex správania sa dodávateľov

Tento dokument nie je oficiálnym prekladom a slúži len ako užitočný prostriedok k porozumeniu pôvodného dokumentu, ktorý bol napísaný v inom jazyku. V prípade rozporu medzi anglickou verziou a prekladom má prednosť anglická verzia. Diversey nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby, opomenutia alebo nejasnosti v preklade. Každá osoba alebo orgán, ktorý sa spolieha na preložený obsah, tak robia na vlastné riziko. V prípade pochybností si prečítajte oficiálnu anglickú verziu. Ak nás chcete upozorniť na chybu v preklade alebo nepresnosť, pošlite e-mail na adresu:  Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1.0 Základné informácie

Spoločnosť Diversey je medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v 169 krajinách po celom svete. Spoločnosť Diversey je hrdá na svoju históriu korporátnej zodpovednosti, vo vzťahu k našim zamestnancom, životnému prostrediu a komunitám, v ktorých pôsobíme. Spoločnosť Diversey verí, že v dnešnom globálnom hospodárstve je pre spoločnosti dôležitejšie to, aby konali ako zodpovední korporátni občania a aby ich záväzok poznali zodpovedné tretie strany, ako sú napríklad dodávatelia spoločnosti Diversey, jej predajcovia, zmluvní výrobcovia ako aj zákazníci. Tento kódex správania sa dodávateľov (ďalej len „kódex dodávateľov“) poskytuje určité požiadavky našich dodávateľov, dodávateľov a zmluvných výrobcov (spolu ďalej len „dodávatelia“) tak, aby mohli pôsobiť zodpovedne a zároveň obchodovať so spoločnosťou Diversey.

 

2.0 Rozsah pôsobnosti a použitie

Kódex dodávateľov sa týka všetkých dodávateľov spoločnosti Diversey. Dodaním tovaru alebo služieb spoločnosti Diversey súhlasia dodávatelia s tým, že budú dodržiavať kódex dodávateľov. Na základe vlastného uváženia spoločnosti Diversey a po zohľadnení možných rizík, strategického charakteru vzťahu dodávateľa a veľkosti dotknutého podnikania:

  • môže spoločnosť Diversey uplatňovať kódex dodávateľov a overovať ho prostredníctvom auditov, ktoré vykoná spoločnosť;

  • sa môže vyžadovať, aby kódex dodávateľov potvrdil, schválil a podpísal oprávnený zástupca dodávateľov; alebo

  • môže byť kódex správania zahrnutý do dodávateľských zmlúv a objednávok, prípadne [ako to bude použiteľné po dátume, kedy nadobudne tento kódex účinnosť].

 

3.0 Záväzok spoločnosti Diversey k trvalej udržateľnosti

V spoločnosti Diversey je udržateľnosť je obchodným imperatívom a pohonom podnikania, ktoré sú rozhodujúce pre náš dlhodobý úspech. Zabezpečenie toho, že naši dodávatelia dodržiavajú tento kódex dodávateľov, je neoddeliteľnou súčasťou nášho úsilia v oblasti trvalej udržateľnosti. Našim dodávateľom odporúčame, aby aktívne podporovali rovnaké zásady trvalo udržateľného rozvoja v rámci vlastných operácií a dodávateľského reťazca, ako sú zásady uvedené v tomto dokumente.

 

4.0 DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV

Dodávatelia musia dodržiavať všetky platné miestne, národné a medzinárodné právne predpisy a nariadenia, ktoré sa vzťahujú na obchodovanie so spoločnosťou Diversey.

 

5.0 PRACOVNÉ POSTUPY:

Spoločnosť Diversey je globálna obchodná činnosť pôsobiaca v regiónoch s rôznorodými kultúrami, tradíciami a sociálnymi normami. Naši dodávatelia musia viesť svoje podnikanie tak, aby to bolo v súlade s etickými normami spoločnosti Diversey, ktoré súvisia s pracovnými praktikami a pracovnými podmienkami. V rámci tohto záväzku očakávame, že budú naši dodávatelia viesť svoje podnikanie v súlade so Všeobecnou deklaráciou o ľudských právach a pridruženými zmluvami a deklaráciou Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci.ii Od našich dodávateľov vyžadujeme, aby dodržiavali medzinárodné normy a podmienky tohto kódexu dodávateľa.

 

5.1 Detská práca

Dodávatelia smú zamestnávať len osoby, ktoré spĺňajú platné miestne požiadavky na minimálny vek. Okrem toho musia dodávatelia dodržiavať príslušné dohovory MOP, ktoré zabezpečujú, že sa deti zamestnávajú len v takých prípadoch, kedy sú plne chránené pred možným vykorisťovaním a sú chránené pred zdravotnými rizikami a keď je to povolené v súvislosti s rozšírením ich

vzdelania.

 

5.2 Nútená práca

Zamestnanec si musí zamestnanie vybrať dobrovoľne a slobodne. Dodávatelia nebudú vo výrobe ani vo svojom dodávateľskom reťazci využívať nútenú prácu väzňov, inú nútenú prácu, obchodovanie s ľuďmi ani moderné otroctvo. V žiadnom prípade nie je prijateľný nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie pracovníkov zo strany dodávateľov.

 

5.3 Mzda a pracovná doba

Dodávatelia musia poskytovať mzdy a výhody, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi a dohodami vrátane minimálnej mzdy, nadčasov, maximálneho počtu hodín a doby na jedlo a odpočinok. V prípade absencie zákonných mandátov by mali byť mzdové sadzby v súlade s miestnymi priemyselnými normami.

 

5.4 Rozmanitosť/zíkaz diskriminácie

Spoločnosť Diversey je zamestnávateľ s rovnakými príležitosťami a ktorý si cenní rozmanitosť a zaradenie do našej globálnej organizácie. Dodávatelia musia dodržiavať všetky zákony, ktoré zakazujú diskrimináciu v oblasti prijímania a zamestnávania na základe rasy, náboženstva, vierovyznania, národnostného pôvodu, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo vyjadrenia, veku, zdravotného postihnutia alebo iného chráneného štatútu. Dodávatelia sú zodpovední za uplatňovanie týchto nediskriminačných postupov a postupov rovnakých príležitostí.

 

5.5 Sloboda združovania a kolektívne vyjednávanie

Dodávatelia musia rešpektovať práva pracovníkov vytvárať a spájať sa v organizáciách podľa svojho výberu a kolektívne vyjednávať bez protiprávneho zasahovania. Dodávatelia nebudú diskriminovať, obťažovať ani trestať pracovníkov alebo zástupcov pracovníkov z dôvodu ich záujmu a/alebo členstva v odborovom zväze alebo za ich zákonnú činnosť v odborových zväzoch.

 

5.6 Zdravie a bezpečnosť pri práci

Dodávatelia zabezpečia zamestnancom bezpečné, zdravé a hygienické pracovné prostredie vrátane, okrem iného, primeraných núdzových postupov a požiarnej bezpečnosti, nakladania s nebezpečnými materiálmi a upratovania. Ak neexistujú zákonné požiadavky na bezpečnosť pri práci, musia dodávatelia zabezpečiť bezpečnosť a pohodu zamestnancov tým, že zavedú osvedčené postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, okrem iného, vrátane školení, iniciatív na predchádzanie nehodám a vybavenia s cieľom zabrániť ublíženiu na zdraví, ktoré by mohlo súvisieť alebo sa vyskytnúť pri práci.

 

6.0 Etické obchodné praktiky

Spoločnosť Diversey zastáva vysoké štandardy etického správania a obchodných praktík. V tomto dokumente sú stanovené normy správania a konania, ktoré sa očakávajú od dodávateľov.

 

6.1 Spravodlivé, etické a vyhovujúce obchodné správanie

Očakáva sa, že budú dodávatelia vykonávať svoju činnosť konkurencieschopným spôsobom, rovnako ako férovým a etickým spôsobom. Zároveň musia dodržiavať aj príslušné zákony a nariadenia o hospodárskej súťaži.

 

6.2 Mlčanlivosť

Keďže spoločnosť Diversey rešpektuje dôverné informácie iných subjektov, očakávame, že budú naši dodávatelia rovnako chrániť dôverné informácie a nebudú ich zdieľať mimo príslušného okruhu komunikácie.

 

6.3 Konflikt záujmov, dary, pohostinstvo a charitatívne dary

S cieľom predísť konfliktom záujmov dodávatelia nesmú uskutočňovať žiadne nevhodné platby, ponuky ani odmeny vo vzťahu k zamestnancom spoločnosti Diversey. Prijateľné sú primerané, nepeňažné dary, ktoré majú symbolickú alebo nominálnu hodnotu, za predpokladu, že nie sú určené a nemôžu byť interpretované ako podplácanie, nezákonný úplatok alebo iná forma odmeny príjemcovi.

 

6.4 Boj proti korupcii a úplatkárstvu

Spoločnosť Diversey je plne odhodlaná eliminovať korupciu z obchodných transakcií. Požadujeme, aby dodávatelia dodržiavali nielen všetky platné právne a etickými normami, ale aby boli rovnako odhodlaní eliminovať korupciu v každej jej forme vrátane úplatkárstva, platieb na uľahčenie, vydierania, prania špinavých peňazí a iných nezákonných alebo neetických odmien.

 

7.0 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť Diversey sa zaviazala k udržateľnosti vo všetkých aspektoch našich operácií. Pracujeme na podpore efektívneho využívania vody, energie a surovín a na znížení emisií skleníkových plynov. Veríme, že efektívnosť a zodpovedné využívanie zdrojov znižuje vplyv na životné prostredie, zmierňuje prevádzkové riziko, znižuje prevádzkové náklady a vytvára konkurenčnú výhodu nielen pre spoločnosť Diversey, ale aj pre dodávateľov. Všetci dodávatelia budú viesť podnikanie v súlade s platnými miestnymi a národnými environmentálnymi zákonmi. V prípade chýbajúcich miestnych nariadení sa očakáva, že budú dodávatelia vykonávať svoje podnikanie takým spôsobom, ktorý nepredstavuje riziko pre životné prostredie.

 

7.1 Operácie

Dodávatelia by mali v rámci svojich operácií využívať osvedčené postupy na zachovanie surovín, vody a energie a zníženie emisií skleníkových plynov tým, že budú znižovať spotrebu zdrojov, zlepšia procesy, budú využívať alternatívne materiály a zhodnocovať odpad. Očakáva sa, že dodávatelia získali všetky príslušné povolenia týkajúce sa životného prostredia.

 

7.2 Spolupráca

Podporujeme dodávateľov, aby sa aktívne podieľali na projektoch a iniciatívach, ktoré prispievajú k záväzkom spoločnosti Diversey v oblasti trvalej udržateľnosti s cieľom pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.

 

8.0 Nedodržiavanie právnych predpisov

Dodávatelia, o ktorých spoločnosť Diversey zistí, že nevyhovujú vyššie uvedeným ustanoveniam, súhlasia s tým, že pomôžu pri preskúmaní danej záležitosti a poskytnú primeraný k požadovaným informáciám. Ak sa nápravné opatrenie považuje za potrebné, dodávateľ súhlasí s tým, že vypracuje plán a vzájomne vhodnú časovú os na nápravu problému.

Spoločnosť Diversey bude spolupracovať s dodávateľmi a identifikuje opatrenia s cieľom dosiahnuť plný súlad s podmienkami tohto kódexu dodávateľa. V prípade, kedy bude dodávateľ dlhodobo nedodržiavať alebo závažne porušovať tento kódex, si spoločnosť Diversey vyhradzuje právo preskúmať ďalšie obchodné dohody s ktorýmkoľvek takýmto dodávateľom a môže požiadať o alternatívne dodávky od iného dodávateľa ako prostriedok nápravy.

 

i. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

ii. www.ilo.org/declaration