Kódex správania

Thumbnail Thumbnail

Kódex správania

Tento dokument nie je oficiálnym prekladom a slúži len ako užitočný prostriedok k porozumeniu pôvodného dokumentu, ktorý bol napísaný v inom jazyku. V prípade rozporu medzi anglickou verziou a prekladom má prednosť anglická verzia. Diversey nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby, opomenutia alebo nejasnosti v preklade. Každá osoba alebo orgán, ktorý sa spolieha na preložený obsah, tak robia na vlastné riziko. V prípade pochybností si prečítajte oficiálnu anglickú verziu. Ak nás chcete upozorniť na chybu v preklade alebo nepresnosť, pošlite e-mail na adresu:  Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

Spoločnosť Diversey (ďalej len „spoločnosť“) ako spoločnosť poskytujúca služby trvá na tom, že sa vždy musíme zameriavať na dosiahnutie tých najvyšších ľudských praktík, ktoré podporuje naša etika. Zatiaľ čo spoločnosť a všetci jej kolegovia majú za svoj primárny cieľ naplnenie spokojnosti našich zákazníkov, musia byť vždy dosiahnuté s nekompromisnou integritou. Spoločnosť je známa, že svoje činnosti vedie na vysoko etickej úrovni. Pre nás všetkých je dôležité, aby sme pokračovali v tejto integrite aj v budúcnosti. Všetci spoločníci sú povinní prečítať si, pochopiť a dodržiavať náš kódex správania (ďalej len „kódex“). Sme tiež povinní oboznámiť sa a dodržiavať zásady a postupy spoločnosti. Kódex sa vzťahuje na všetkých spolupracovníkov, konateľov a riaditeľov.

 

Dodržiavanie všetkých platných zákonov, predpisov a zásad spoločnosti

Spoločnosť podlieha federálnym, národným, štátnym, provinčným, miestnym a medzinárodným právnym predpisom a nariadeniam. Všetci musíme dodržiavať všetky platné právne predpisy a nariadenia a presadzovať náš kódex. Každý spoločník spoločnosti Diversey, ktorí si je vedomý nezákonných činností v spoločnosti, by mal kontaktovať právne oddelenie. Ak je ustanovenie nášho kódexu v rozpore s platnými právnymi predpismi, prevládajú právne predpisy.

 

Dodržiavanie najvyšších etických štandardov Každý z nás musí dodržiavať najvyššie etické štandardy správania vo všetkých obchodných činnostiach a musí konať spôsobom, ktorý posilňuje povesť spoločnosti v podnikateľskej komunite a v rámci verejnosti. Integrita je a musí aj naďalej byť základom všetkých našich obchodných vzťahov.

 

Zodpovednosti

Povinnosť prehovoriť/žiadna odveta/mlčanlivosť

Ste povinní okamžite a v dobrej viere nahlásiť každé správanie spoločníka alebo zástupcu tretej strany (čiže dodávateľa alebo obchodného partnera), ktoré by mohlo predstavovať porušenie kódexu. Ak úmyselne nenahláste potenciálne porušenie, alebo zadržíte relevantné a podstatné informácie týkajúce sa porušenia, môžete podliehať disciplinárnemu konaniu, a to až vrátane skončenia pracovného pomeru. Akmáte otázky týkajúce sa vhodnosti situácie, porozprávajte sa so svojím supervízorom, oddelením ľudských zdrojov alebo právnym oddelením. Môžete tiež podať správu v dobrej viere o podozrení na porušenie alebo požiadať o usmernenie prostredníctvom linky spoločnosti Diversey Integrity Line na https://i.diversey.com/resources/code-of-conduct Spoločnosť sa zaviazala chrániť zodpovedných spolupracovníkov, ktorí nahlásia podozrenie z porušovania v dobrej viere. Spoločnosť podnikne kroky na ochranu každého spoločníka pred represálnymi alebo odvetnými opatreniami tak, aby sa všetci cítili pri nahlasovaní pohodlne a aby bola spoločnosť chránená. Ak si myslíte, že ste obeťou odvetných opatrení, kontaktujte podľa potreby svojho supervízora, oddelenie ľudských zdrojov, právne oddelenie alebo Integrity Line.

Spoločnosť bude promptne reagovať a snažiť sa zabezpečiť, aby boli vaše obavy riešené citlivo, dôverne a v čo najväčšej možnej miere. Na druhej strane očakávame, že budete pomáhať chrániť dôvernosť správy, ako aj všetky následné vyšetrovacie procesy a že sa nebudete rozprávať o danej záležitosti so spolupracovníkmi, členmi verejnosti alebo médiami.

 

Vhodné disciplinárne opatrenia v prípade nedodržania kódexu

Každé nedodržanie noriem uvedených v kódexe môže mať za následok disciplinárne konanie, a to vrátane skončenia pracovného pomeru a niekedy aj osobnú občianskoprávnu alebo trestnú zodpovednosť.

Všetci manažéri, vedúci predstavitelia a výkonní pracovníci by mali ísť pri plnení svojich povinností alebo keď inak vystupujú v mene spoločnosti svojim kolegom príkladom. Transparentné konanie v súlade s týmto kódexom vedúcich pracovníkov dáva jasne najavo, že sa bez výnimky musia dodržiavať hlavné princípy a pravidlá uvedené v tomto kódexe.

 

PRAVIDLÁ

Naši ľudia

Zdravie a bezpečnosť – na našom pracovisku uprednostňujeme bezpečnosť a ochranu zdravia.

Všade tam, kde sme, musí byť bezpečnosť a blaho našich spolupracovníkov na prvom mieste. Zaviazali sme sa zaistiť bezpečné a zdravé pracovisko pre všetkých našich spolupracovníkov vrátane primeraných postupov v núdzových situáciách a požiarnej bezpečnosti, nakladania s nebezpečnými materiálmi a upratovania. V rámci tohto záväzku musia všetky zariadenia vyhovovať právnym predpisom týkajúcim sa bezpečnosti na pracovisku a musia zabezpečiť správne pracovné podmienky. Očakáva sa, že si budú spoločníci plniť svoje povinnosti bezpečným spôsobom vrátane prevádzkovania strojov len podľa návodu a že v prípade ohrozenia prijmú náležité opatrenia.

Ďalšie podrobnosti o zdraví a bezpečnosti nájdete v zásadách trvalej udržateľnosti, ochrany životného prostredia a bezpečnosti.

 

Robte to, čo je správne!

 • Dodržiavajte bezpečnostné pokyny v každej našej lokalite! Zodpovedáte za udržiavanie prostredia bez bezpečnostných rizík a zdravotných nebezpečenstiev. Keď sa objaví riziko alebo neočakávané nebezpečenstvo, konajte rýchlo a bezpečne, aby ste dostali danú situáciu pod kontrolu a okamžite vyhľadajte pomoc.

 • Nepríďte do práce pod vplyvom drog alebo alkoholu. Pamätajte si: každá látka, ktorá by mohla narušiť úsudok alebo fyzickú výkonnosť, môže v konečnom dôsledku zraniť našich spolupracovníkov a našich zákazníkov.

 • Udržiavajte bezpečné pracovisko riešením rozdielov na profesionálnej úrovni a s úctou, nikdy prostredníctvom činov alebo hrozby násilia, šikanovania alebo zastrašovania.

Ak spozoruje spoločník nebezpečnú situáciu, mal by ju okamžite riešiť a oznámiť to oddeleniu zdravia a bezpečnosti.

 

Diskriminácia, obťažovanie a šikanovanie – netolerujeme diskrimináciu, obťažovanie ani šikanovanie.

Spoločnosť Diversey je zamestnávateľ s rovnakými príležitosťami, ktorý si cenní rozmanitosť a zaradenie do našej globálnej organizácie. Spoločnosť Diversey dodržiava všetky právne predpisy zakazujúce diskrimináciu v oblasti prijímania a zamestnávania na základe rasy, náboženstva, vyznania, národnostného pôvodu, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo prejavu, veku, zdravotného postihnutia alebo iného chráneného štatútu.

Veríme, že rozmanitosť v našej pracovnej sile je prínosom, ktorý zvyšuje našu kreativitu, inováciu a rast. Rôzne kultúry našich spolupracovníkov, sexuálna orientácia, rodová identita, vek, pozadie a skúsenosti umožňujú vnímať problémy z rôznych perspektív, čím obohacujú rozhodovací proces. Spoločníci, akozástupcovia spoločnosti Diversey, majú zakázané diskriminovať ostatných.

Spoločníci majú zabezpečené základné ľudské práva, ktoré nie sú v rozpore s podnikaním spoločnosti Diversey. Tieto práva (napr. politické, sociálne a kultúrne) by sa nemali porušovať. Spoločnosť nebude tolerovať diskrimináciu na základe rasy, náboženstva, vyznania, národnostného pôvodu, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo prejavu, veku, zdravotného postihnutia alebo iného chráneného štatútu, alebo obťažovania alebo šikanovania svojich spoločníkov inou osobou vrátane supervízora, spolupracovníka, pridruženého alebo nepridruženého pracovníka, dodávateľa, klienta alebo zákazníka spoločnosti. K obťažovaniu môže dôjsť v situáciách, kedy je osoba vystavená nežiaducemu správaniu, kedy primerane vnímané z pohľadu osoby, ktorá podlieha takémuto správaniu a vzhľadom na okolnosti, vníma iná osoba takéto správanie, ktorá je predmetom tohto správania a vzhľadom na všetky okolnosti, znamená pre danú osobu alebo na ňu pôsobí ako porušenie dôstojnosti alebo vytvorenie zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, degradujúceho alebo urážlivého prostredia pre danú osobu.

Všetky osoby majú právo pracovať v prostredí, ktoré je bez diskriminácie, šikanovania a obťažovania. Spoločnosť je odhodlaná zabezpečiť pracovné prostredie, v ktorom majú všetky osoby primeranú dôstojnosť a rešpekt. Každý musí na pracovisku rešpektovať pocity a citlivosť druhých a správať sa tak, aby nekonal protiprávne. V niektorých prípadoch si môžu byť jednotlivé osoby vedomé toho, že sa správajú protiprávne, ale je povinnosťou každej osoby, aby vedela, aký vplyv môže mať ich správanie na spolupracovníkmi.

Každé podozrenie na porušenie je potrebné oznámiť právnemu oddeleniu. Môžete tiež podať správu v dobrej viere o podozrení na porušenie alebo požiadať o usmernenie prostredníctvom Integrity Line.

 

Robte to, čo je správne!

 • Poskytnite rovnaké pracovné príležitosti kvalifikovaným spoločníkom a uchádzačom v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami.

 • Udržujte interakcie so svojimi kolegami na profesionálnej úrovni a s úctou. Nevytvárajte na základe toho, čo spravíte alebo poviete, nepríjemné, nepriateľské alebo zastrašujúce prostredie pre ostatných.

 • Rešpektujte rôznorodé vlastnosti, ktoré si každý prinesie so sebou, aj keď sa môžu naše kultúry alebo myšlienky líšiť.

 

 

Pracovnoprávne vzťahy

Spoločnosť Diversey je odhodlaná zaobchádzať so spoločníkmi spravodlivo, pri zabezpečení ľudských práv a dodržaní všetkých právnych predpisov týkajúcich sa pracovného času, odmien za nadčasy, slobody združovať sa a kolektívne vyjednávať. Spoločnosť Diversey rešpektuje práva pracovníkov na vytváranie a pridávanie sa k organizáciám podľa vlastného výberu a kolektívne vyjednávanie bez protiprávneho zasahovania. Spoločnosť Diversey nebude diskriminovať, obťažovať, alebo trestať pracovníkov alebo zástupcov zamestnancov z dôvodu ich záujmu a/alebo členstva v odborových zväzoch alebo ich legitímnu činnosť odborových odborov.

Každé podozrenie na porušenie je potrebné oznámiť právnemu oddeleniu. Môžete tiež podať správu v dobrej viere o podozrení z porušenia alebo požiadať o usmernenie prostredníctvom

Integrity Line.

 

Detská práca

Spoločnosť Diversey zamestnáva len osoby, ktoré spĺňajú platné miestne minimálne vekové požiadavky. Okrem toho sa budeme riadiť príslušnými dohovormi MOP, ktoré zabezpečujú, že sa osoby mladšie ako 18 rokov zamestnávajú len vtedy, keď sú plne chránené pred možným využívaním, keď sú chránené pred zdravotnými nebezpečenstvami, a ak je to v súlade s ďalším vzdelávaním. Spoločnosť Diversey tiež vyžaduje, aby dodávatelia dodržiavali osvedčené postupy. Ďalšie informácie nájdete v kódexe správania sa dodávateľov spoločnosti Diversey.

 

Každé podozrenie na porušenie je potrebné oznámiť právnemu oddeleniu. Môžete tiež podať správu v dobrej viere o podozrení na porušenie alebo požiadať o usmernenie prostredníctvom Integrity Line.

 

Nútená práca a obchodovanie s ľuďmi

Spoločnosť Diversey nebude pri výrobe svojich produktov ani v rámci svojho dodávateľského reťazca využívať nútenú prácu, obchodovať s ľuďmi ani moderné otroctvo. Preto žiadame, aby preukázali všetci obchodní partneri jasný záväzok a chránili tieto základné ľudské práva pracovníkov na celom svete. Donucovanie, zastrašovanie, alebo obťažovanie spoločníka spoločnosti Diversey je neprijateľné.

Každé podozrenie na porušenie je potrebné oznámiť právnemu oddeleniu. Môžete tiež podať správu v dobrej viere o podozrení na porušenie alebo požiadať o usmernenie prostredníctvom Integrity Line.

 

S neverejnými informáciami zaobchádzame súkromne a dôverne.

Nástroje, vybavenie, zariadenia a zásoby, rovnako ako aj know-how, technológie, informácie o produktoch a vzorcoch, informácie o trhu a podnikateľské plány spoločnosti Diversey sa považujú za cenné aktíva. Spoločníci musia chrániť a udržiavať majetok spoločnosti a zachovávať dôvernosť vlastníckych, neverejných informácií, ktoré im zverila spoločnosť, zákazníci a dodávatelia, okrem prípadov, kedy je zverejnenie povolené alebo sa vyžaduje zo zákona.

Tí, ktorí používajú alebo majú prístup k takýmto informáciám vrátane osobných informácií o spolupracovníkoch, sú zodpovední za to, že ich udržia v bezpečí a že ich budú používať len na legitímne a vhodné obchodné dôvody spoločnosti.

 

 

 

Robte to, čo je správne!

 • Pristupujte, používajte, ukladajte, prenášajte alebo upravujte len tie neverejné informácie, ktoré potrebujete vo svojej práci.

 • Nikdy nezdieľajte neverejné informácie s niekým, kto nemá obchodnú potrebu ich poznať a ani oprávnenie.

 • Zabráňte náhodnému zverejneniu tým, že si svoje zariadenia ochránite heslom a uzamknete citlivé súbory v zásuvke alebo skrinke.

 

Naši zákazníci

Vyrábame a poskytujeme kvalitné a bezpečné výrobky, obaly, stroje, zariadenia a služby.

Naším primárnym cieľom je poskytovať vysokokvalitné a bezpečné produkty a služby. Snažíme sa neustále dodávať produkty a služby, ktoré spĺňajú očakávania našich zákazníkov a naše vlastné vysoké štandardy a neustále sa snažíme o zlepšovanie a inovácie v našich operáciách s cieľom splniť tieto štandardy. Výrobky musia vyhovovať všetkým právnym predpisom, ktoré platia v mieste, kde sa vyrábajú, predávajú alebo distribuujú. Výrobky musia sprevádzať bezpečnostné informácie vrátane, okrem iného, vhodných pokynov na použitie, klasifikácií nebezpečnosti, upozornení, pokynov prvej pomoci a núdzových kontaktných informácií. Karty bezpečnostných údajov a štítky musia byť presné a úplné, čitateľné a dostupné pre distribútorov, zákazníkov a koncových používateľov. Spoločnosť Diversey sa tiež zaviazala k zodpovednému využívaniu materiálov, ako je uvedené v zásadách zodpovedná chémia. Zaviazali sme sa k bezpečnosti výrobkov, od koncepcie a výrobu cez používanie až po likvidáciu, recykláciu alebo opätovné používanie.

Dodržiavaním zákonov, predpisov a firemných politík, ktoré upravujú vývoj, výrobu, testovanie, inšpekciu, skladovanie, dopravu, používanie a likvidáciu našich produktov, pomáhame zabezpečiť integritu značky spoločnosti Diversey. Spoločník by nemal podniknúť žiadne opatrenia, ktoré by mohli ohroziť dôveru našich zákazníkov alebo dôveru v kvalitu a bezpečnosť našich produktov a služieb.

 

Na trhu a v komunikácii pôsobíme zodpovedne.

Verejná komunikácia spoločnosti – podobne ako naše produkty – odráža náš záväzok k integrite a transparentnosti. Pôsobíme na trhu, inzerujeme a označujeme naše výrobky s ohľadom na túto skutočnosť, pričom sa usilujeme o presnosť, transparentnosť a otvorenosť voči našim zákazníkom. Nikdy sa nesnažíme zavádzať našich zákazníkov nesprávnymi alebo neúplnými informáciami o našich vlastných produktoch alebo iného subjektu. Na zachovanie presnosti a konzistentnosti vo všetkých verejných komunikácií vyhlásenia by mali poskytovať len určení hovorcovia spoločnosti.

 

Robte to, čo je správne!

 • Dodržujte všetky marketingové a reklamné zákony, zabezpečte, aby boli naše nároky podložené a naše metódy etické a zákonné.

 • Predávajte naše výrobky pravdivým a presným spôsobom, nikdy nepodvádzajte ani nepreháňajte.

 • Pri používaní sociálnych sietí nediskutujte o dôverných informáciách spoločnosti a vyhnite sa vyjadrovaniu stanovísk, ktoré by mohli byť pripísané spoločnosti; len autorizovaný hovorca by mal používať sociálne siete na vyhlásenia o našej spoločnosti.

 • IŽiadosti médií o poskytnutie informácií alebo komentárov postúpte komunikačným tímom.

 

Naša spoločnosť a akcionári

Zachovávame integritu, presnosť a spoľahlivosť účtovníctva, záznamov a kontrol.

Zaviazali sme sa k vedeniu finančných účtov a obchodných záznamov spoločnosti s najvyšším stupňom presnosti, úplnosti a integrity. Vo svojich inteligentných, včasných obchodných rozhodnutiach sa spoliehame na naše finančné účtovníctvo a obchodné záznamy.

Všetci spoločníci generujú záznamy ako súčasť svojich pravidelných úloh, ako sú napríklad vyplnenie výkazov s výdavkami, navrhovanie zmlúv a návrhov alebo odosielanie e-mailov. Je veľmi dôležité, aby tieto dokumenty presne odrážali situáciu, a aby neboli vynechané žiadne informácie.

 

Robte to, čo je správne!

 • Predložte riaditeľom spoločnosti, spoločníkom, konzultantom a poradcom, ktorí sa podieľajú na príprave požadovaných informácií spoločnosti, presné, úplné, objektívne, relevantné, včasné a zrozumiteľné informácie.

 • Zaznamenávajte všetky finančné informácie a obchodné transakcie úplne, presne a včas a dodržiavajte kontroly a postupy zverejnenia spoločnosti.

 • Pri vytváraní záznamov, vrátane e-mailových správ alebo okamžitých správ buďte profesionálni a presný a premýšľajte.

 • Veďte a zničte záznamy podľa našich zásad spravovania záznamov, platných právnych predpisov a harmonogramu uchovávania záznamov.

 • Nezakrývajte ani neničte záznamy týkajúce sa vyšetrovania, súdnych sporov alebo potenciálnych pohľadávok.

 

Chránime a zabezpečujeme správne využívanie aktív spoločnosti.

Všetci spoločníci sú zodpovední za správne používanie aktív spoločnosti. Spoločnosť má tri typy aktív:

 1. fyzické aktíva, ako sú materiály, spotrebný materiál, softvér, inventár, vybavenie, počítače, prístup k internetu a technológie;

 2. informačné aktíva, ako sú dôverné a vlastnícke obchodné informácie a duševné vlastníctvo (vrátane našich cenných značiek); a

 3. zdroje, ako je kapitál a firemný čas počas pracovného dňa. Spoločníci musia podniknúť všetky primerané kroky na ochranu aktív spoločnosti pred krádežou, zničením alebo inou stratou a zabezpečiť, aby aktíva neboli premrhané, použité nesprávnym spôsobom alebo odklonené.

 

 

Robte to, čo je správne!

 • Chráňte všetky aktíva spoločnosti, ktoré máte na starosti, pred stratou, krádežou, poškodením, zničením alebo zneužitím.

 • Používajte aktíva spoločnosti na určené obchodné účely. I keď môže byť určité použitie na osobné účely povolené, takéto použitie musí byť vždy legálne, etické, a rozumné a nemalo by zasahovať do vašej práce.

 • Prijmite preventívne opatrenia, aby ste zabránili strate, nesprávnemu umiestneniu alebo aby ste nenechali dôverné informácie (alebo notebooky, smartfóny alebo iné položky, ktoré obsahujú tieto informácie) bez dozoru.

 • Vyhnite sa diskusiám o dôverných informáciách alebo inej citlivej téme vo verejných priestoroch (napr. lietadlá, výťahy a reštaurácie), kde by vás mohli počuť ostatní.

 • Nepoužívajte firemné technológie na sťahovanie, prezeranie alebo odosielanie materiálov, ktoré sú obscénne, urážlivé, diskriminačné, obťažujúce alebo inak nezákonné alebo neetické.

 

Neprijímame opatrenia, ktoré sú v rozpore alebo sa zdajú byť v rozpore s najlepšími záujmami spoločnosti.

Musíme sa vyhnúť akýmkoľvek okolnostiam, ktoré vytvárajú alebo sa zdajú, že vytvárajú neprimeraný osobný prospech prostredníctvom používania vlastníctva spoločnosti, informácií alebo pozície. Naše obchodné rozhodnutia musia byť vždy založené na objektívnych kritériách toho, čo je najlepšie pre spoločnosť. Dokonca aj výskyt konfliktu záujmov by mohol mať za následok vážne následky a môže narušiť dôveru, ktorú majú spoločníci, obchodní partneri a verejnosť v spoločnosť. Pojem „konflikt záujmov“ znamená akúkoľvek okolnosť, ktorá by mohla spochybniť schopnosť spoločníka, konateľa alebo riaditeľa konať s úplnou objektívnosťou, pokiaľ ide o záujmy spoločnosti.

Spoločníci by sa mali vyhýbať situáciám, v ktorých existuje alebo sa zdá, že existuje konflikt medzi osobnými záujmami spoločníka a záujmami spoločnosti.

Spoločníci musia čo najskôr zverejniť každý skutočný alebo potenciálny konflikt, aby sa mohla daná situácia riešiť a vyriešiť primeraným spôsobom. Okrem toho, ak máte otázku týkajúcu sa toho, či môže daná situácia predstavovať potenciálny konflikt záujmov, kontaktujte právne oddelenie.

Každé podozrenie na porušenie je potrebné oznámiť právnemu oddeleniu. Môžete tiež podať správu v dobrej viere o podozrení na porušenie alebo požiadať o usmernenie prostredníctvom Integrity Line.

 

Robte to, čo je správne!

 • Spoločníci by nemali vykonávať žiadnu činnosť, ktorá je v rozpore s činnosťou spoločnosti, ako je práca v ľubovoľnej pozícii pre inú spoločnosť, ktorá pôsobí v rovnakom odvetví.

 • Ak člen rodiny alebo blízky priateľ vlastní alebo pracuje pre spoločnosť, ktorá sa usiluje o podnikanie so spoločnosťou, o svojom vzťahu sa porozprávajte sa so svojím manažérom. Podobne, odíďte z výberového procesu, ak sa člen vašej rodiny uchádza o pozíciu v spoločnosti. Nedohliadajte ani nenechajte, aby člen rodiny dohliadal na vás

 • Spoločníci by sa mali vyhýbať finančným záujmom v spoločnosti alebo subjekte, ktorý je (alebo sa snaží byť) obchodným partnerom, dodávateľom alebo zákazníkom alebo konkurentom bez toho, aby najprv požiadal o schválenie.

 

Ako spoločník spoločnosti neprijímame žiadne dary.

Výmena darov, zábavy a iných foriem pohostinnosti je bežným spôsobom budovania obchodných vzťahov. Zneužívanie darov a zábavy však môže viesť k skutočným alebo zjavným konfliktom záujmov a môže zvýšiť riziko závažných problémov týkajúcich úplatkárstva a korupcie. Aby sme zabránili týmto problémom a chránili našu integritu, zachovávame vhodné obmedzenia týkajúce sa poskytovania a prijímania darov a zábavy.

Máme zakázané prijímať alebo dostávať od obchodných partnerov hodnotné dary. Avšak primerané nepeňažné položky, ktoré sú zanedbateľné, malé, náhodné a majú minimálnu hodnotu alebo nominálnu hodnotu, sú primerane povolené za predpokladu, že nie sú určené a nemôžu byť interpretované ako všimné, podplácanie alebo iná forma kompenzácie príjemcovi. Máme tiež prísne zakázané požadovať dary alebo služby pre seba alebo iné osoby vrátane rodinných príslušníkov alebo priateľov.

V súlade s našou praxou neprijímania darov majú spoločníci všeobecne zakázané dávať obchodným partnerom dary akejkoľvek hodnoty. Výnimky musí vopred schváliť zodpovedný manažér a právne oddelenie. Dar by mal byť v súlade s politikou poskytovania a prijímania darov, ktorú má zavedenú príjemca. Na vašu vlastnú ochranu a ochranu spoločnosti vždy zaregistrujte a zaznamenajte všetky takéto prípady pomocou vhodných formulárov alebo zdrojov; transparentnosť je vždy najlepším správaním.

Firemné pohostenie znamená, že si zástupcovia oboch spoločností (príjemca a poskytovateľ) zájdu najesť sa, na predstavenie alebo inú udalosť a nepovažuje sa za zakázaný darček za predpokladu, že je v súlade so zásadami poskytovateľa a príjemcu.

Vždy buďte opatrní a odíďte v prípade, kedy môže dôjsť čo i len k miernemu poškodeniu povesti spoločnosti.

Každé podozrenie na porušenie je potrebné oznámiť právnemu oddeleniu. Môžete tiež podať správu v dobrej viere o podozrení z porušenia alebo požiadať o usmernenie prostredníctvom

Integrity Line.

 

Robte to, čo je správne!

 • Neponúkajte ani sa nezúčastňujte obchodnej zábavy, ktorá je nadmerná, opulentné alebo extravagantné alebo na mieste, ktoré by mohlo poškodiť povesť spoločnosti.

 • Neprijímajte ani nedávajú dary ani firemné pohostenie, ktoré vytvára vyzerá ako konflikt záujmov, alebo že sa snaží ovplyvniť rozhodnutie.

 • Nedávajte dary, ktoré sú v hotovosti alebo peňažné ekvivalenty, ako napr. darčekové karty. peňažné ekvivalenty, ako darčekové poukazy.

 

 

 

 

Naši obchodní partneri a komunity

Netolerujeme úplatkárstvo a korupciu.

Máme protikorupčnú politiku s nulovou toleranciou a spoločníci nesmú nikdy ponúkať, poskytnúť ani prijať úplatky s cieľom zariadiť obchod. Máme prísne zakázané priamo alebo nepriamo poskytovať, ponúkať, sľúbiť alebo povoliť niečo, čo má hodnotu, bez ohľadu na to, ako malé to je, vládnemu úradníkovi alebo agentúre (vrátane národného alebo miestneho vládneho úradníka alebo spoločníka, politického kandidáta alebo úradníka alebo pridruženého vládneho alebo kontrolovaného subjektu) alebo inej osobe s cieľom zabezpečiť obchodnú výhodu, vplyv podnikania alebo vládne rozhodnutie v súvislosti s ktoroukoľvek z našich činností alebo inak prinútiť príjemcu k zneužitiu jeho výkonu alebo úradnej pozície.

Tento zákaz sa musí vykladať široko a vzťahuje sa na každého, kto koná v našom mene, vrátane dodávateľov, distribútorov, dodávateľov, konzultantov a agentov.

Striktne dodržiavame zákon o zahraničných korupčných praktikách (FCPA), zákon o úplatkárstve Spojeného kráľovstva a všetky podobné stanovy platné v každej jurisdikcii.

V mnohých krajinách sú platby za vybavenie ponúkané ako výmena za urýchlené služby legálne. Takéto platby sa však často objavujú neetické a mi ich nepovoľujeme. Sme globálna spoločnosť a záleží nám na našej povesti.

Spoločníci musia získať predbežné schválenie od všeobecného právneho poradcu predtým, ako poskytnú hodnotný dar alebo vec štátnemu úradníkovi alebo pohostenie alebo zábavu.

Každé podozrenie na porušenie je potrebné oznámiť právnemu oddeleniu. Môžete tiež podať správu v dobrej viere o podozrení na porušenie alebo požiadať o usmernenie prostredníctvom Integrity Line.

 

Robte to, čo je správne!

 • Nikdy neponúkajte, nesľubujte ani nedávajte nič hodnotné (bez ohľadu na to, aká nízka je hodnota) vládnemu úradníkovi alebo inej tretej strane s cieľom získať obchodnú výhodu.

 • Nedávajte pokyny, neoprávňujte ani nedovoľte tretej strane, aby vykonala zakázanú platbu v mene vašej spoločnosti.

 • Neuhrádzajte tretej strane, keď viete alebo máte dôvod si myslieť, že je pravdepodobné, že bude daná platba použitá nesprávne a bude poskytnutá ako niečo hodnotné vládnemu úradníkovi alebo inej osobe .

 • Vždy presne, úplne a včas zaznamenávajte všetky uskutočnené platby alebo potvrdenia, ktoré ste získali.

 

Dodržiavame hospodárske a antitrustové zákony.

Antitrustové zákony (označované aj ako „zákony o hospodárskej súťaži“) upravujú konkurenčné správanie a vzťahujú sa na vzťahy spoločnosti s inými výrobcami, konkurentmi, dodávateľmi, maklérmi a zákazníkmi. Zákony sú často veľmi široké a zložité a líšia sa v závislosti od krajiny, ale zdieľajú rovnaký cieľ: podporovať slobodnú a spravodlivú súťaž. Každý spoločník je povinný vždy dodržiavať príslušné antitrustové/hospodárske zákony na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni vo všetkých jurisdikciách, v ktorých podnikáme. Každá akcia spoločnosti, ktorú vykonáme, má dodržiavať pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže. Žiadna akcia spoločnosti by nemala brániť, obmedzovať alebo narúšať hospodársku súťaž.

Sankcie za porušenie antitrustových zákonov sú závažné a zahŕňajú vysoké pokuty a iné peňažné záväzky. Okrem toho, môžu spoločníci, ktorí povolia alebo porušia dané zákony, v mnohých krajinách čeliť trestu odňatia slobody. Neznalosť toho, čo predstavuje porušenie týchto zákonov, nie je obrana.

Každá akcia spoločnosti, ktorú vykonávame, musí dodržiavať pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže. Žiadna akcia spoločnosti by nemala brániť, obmedzovať alebo narúšať hospodársku súťaž. Konkurenciou s integritou na celom svete sa môžeme vyhnúť rozporu zákonov o hospodárskej súťaži a zároveň chrániť jeden z našich najcennejších aktív: našu povesť.

Keďže nepriame dôkazy sú často základom, na ktorom sa nachádza protimonopolná zodpovednosť, vyhýbajte sa aj protisúťažnému správaniu.

Každé podozrenie na porušenie je potrebné oznámiť právnemu oddeleniu. Môžete tiež podať správu v dobrej viere o podozrení na porušenie alebo požiadať o usmernenie prostredníctvom Integrity Line.

 

Robte to, čo je správne!

 • Dodržiavajte všetky platné antitrustové a hospodárske zákony.

 • Poraďte sa s právnym oddelením okamžite, keď budete mať otázku z oblasti protimonopolných zákonov alebo zákonov o hospodárskej súťaži, alebo ak máte pocit, že ste mohli byť súčasťou takéhoto rozhovoru alebo interakcie.

 • Neuzatvárajte žiadnu dohodu ani sa nedohadujte s konkurentom, pokiaľ ide o cenu.

 • Nediskutujte so žiadnou konkurenciou o minulých cenách spoločnosti ani o minulých cenách konkurencie, súčasných cenách alebo budúcich cenách, propagačných programoch na posilnenie trhu alebo o predajných podmienkach.

 

Sme spoločensky a ekologicky zodpovedná spoločnosť: aktívne sa zapájame do rastu lepšieho sveta.

Sme odhodlaní zlepšovať kvalitu života ľudí prostredníctvom nášho záväzku k trvalej udržateľnosti, zdraviu a blahu a spoločenskej zodpovednosti. Spoločnosť Diversey sa zaviazala pôsobiť udržateľným spôsobom prostredníctvom hodnotenia a zlepšovania našich sociálnych a environmentálnych vplyvov. Spoločnosť Diversey integruje ciele trvalej udržateľnosti do cieľov spoločnosti, prijme osvedčené postupy a oznámi naše výsledky zainteresovaným stranám.

Dodržiavame všetky platné zákony a predpisy v oblasti životného prostredia. Sme ostražití v prevencii nehôd, rozliatia a všetkých ďalších potenciálnych hrozieb pre zdravie a bezpečnosť našich komunít a našej planéty.

 

Robte to, čo je správne!

 • Urobte z udržateľnosti osobný cieľ: šetrite elektrinou, recyklujte zdroje a poznajte svoj individuálny vplyv na životné prostredie.

 • Okamžite nahláste všetky prípady ohrozenie zdravia a bezpečnosti v oblasti životného prostredia; rozliatia, úniky a iné potenciálne nebezpečné situácie nemôžu počkať.

 • Zabezpečte, aby sa zaviazali k dodržiavaniu týchto environmentálnych predpisov a zákonov o ľudských právach aj dodávatelia a iní obchodní partneri.

 • Aktívne sa zúčastňujte našich programov a iniciatív na zlepšenie sveta a komunít.

 • Nezapájajte sa do používania nútenej alebo detskej práce, ani nepotvrdzujeme týranie žiadnych jedincov, ktorí podniknú s alebo v mene spoločnosti.